Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 01.12.2019 r.


Cool-mania.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Cool-mania.pl, prowadzony przez Media Leaders s.r.o. z siedzibą w Dlha 4, Bańska Bystrzyca 97405, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st. Bańska Bystrzyca w Bańska Bystrzyca, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 46406999,  NIP: SK2023368787, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym [email protected].   

1. Media Leaders s.r.o. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie Cool-mania.pl.

2. Klienci  mają możliwość korzystania z Cool-mania.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Cool-mania.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Cool-mania.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Media Leaders s.r.o. dotyczącą Konta, w każdym czasie.

3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Cool-mania.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Cool-mania.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

4. Wszystkie produkty dostępne w Cool-mania.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Cool-mania.pl są cenami zawierają podatek VAT. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

6. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w Cool-mania.pl w zakładce  Koszty i sposoby dostawy.

7. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Medi Leaders s.r.o. dotycząca zakupu danego produktu w Cool-mania.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Cool-mania.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.

8. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Cool-mania.pl, Media Leaders s.r.o. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Cool-mania.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Cool-mania.pl, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

o Kartą płatniczą  - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez GP WEBPAY. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
Wysyłamy towar po otrzymaniu płatności przez Kartą płatniczą. Zamówiony towar zostanie wysłany Pocztą Międzynarodową w postaci przesyłki pierwszej klasy, czyli dostarczanej na cały świat. Paczka jest dostarczana zwykle w przeciągu 3 dni roboczych 

o DOTPAY  - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez DOTPAY . (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
Wysyłamy towar po otrzymaniu płatności przez DOTPAY. Zamówiony towar zostanie wysłany Pocztą Międzynarodową w postaci przesyłki pierwszej klasy, czyli dostarczanej na cały świat. Paczka jest dostarczana zwykle w przeciągu 3 dni roboczych

o Płatność gotówką przy odbiorze Płatność gotówką przy odbiorze za pośrednictwem  Przez kuriera DPD. Paczka jest dostarczana zwykle w przeciągu 2-3 dni roboczych.

o Bramka płatności FONDY

Bramka płatności FONDY to prosty i bezpieczny sposób płatności online. Bramka płatności FONDY jest nadzorowana przez Narodowy Bank (numer licencji FCA UK, nr 900705). Po wybraniu opcji płatności zostaniesz przekierowany na stronę banku, gdzie zostaniesz poproszony o podanie danych swojej karty płatniczej. Następnie transakcja jest autoryzowana przez Twój bank i zazwyczaj trwa to kilka minut. W ten sposób możesz zapłacić kartą płatniczą przez Internet lub wykonać szybki przelew bankowy online. W obu formach płatności nie jest pobierana żadna opłata dodatkowa.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową: https://fondy.io/

Możesz również skontaktować się z nami pisząc na adres email: [email protected]
 

11. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. O możliwości odebrania zamówionego produktu Media Leaders s.r.o. informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 18 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

12. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Cool-mania.pl Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów.

14. Media Leaders s.r.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres Media Leaders s.r.o.

COMPLAINT FORM - (należy wypełnić i odesłać ze zwróconym towarem - zastosuj 2 lata gwarancji na wady produktów)

WITHDRAW FORM - (należy wypełnić i wysłać ze zwróconym towarem do 14 dni od otrzymania produktu)

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Media Leaders s.r.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Media Leaders s.r.o. albo Media Leaers s.r.o. nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. Media Leaders s.r.o. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Media Leaders s.r.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Media Leaders s.r.o. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Cool-mania.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Cool-mania.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe Media Leaders s.r.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w Cool-mania.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail.

22. Media Leaders s.r.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Cool-mania.pl Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Media Leaders s.r.o., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Cool-mania.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient  przy pierwszym logowaniu w Cool-mania.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Media Leaders s.r.o.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

1. Media Leaders s.r.o. oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Media Leaders s.r.o. oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Media Leaders s.r.o. oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Media Leaders s.r.o. oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Media Leaders s.r.o..

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Cool-mania.pl jest:

a.  Media Leaders s.r.o.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Media Leaders s.r.o.;
b. Sklep oraz Media Leaders s.r.o.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, Media Leaders s.r.o. udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów Cool-mania.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Media Leaders s.r.o. oraz Sklepu w zakresie Cool-mania.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Cool-mania.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

6. Klienci mogą przeglądać Cool-mania.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Cool-mania.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Media Leaders s.r.o. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Media Leaders s.r.o. za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez Media Leaders s.r.o. lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Cool-mania.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Media Leaders s.r.o. lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

12. Media Leaders s.r.o. oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Media Leaders s.r.o. lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Media Leaders s.r.o. lub Sklep danych osobowych innemu niż Agito sp. z o.o. lub Sklep administratorowi danych.

13. Media Leaders s.r.o. zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Media Leaders s.r.o. zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Media Leaders s.r.o. mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Media Leaders s.r.o. lub też gdy Media Leaders s.r.o. uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Cool-mania.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

16. Media Leaders s.r.o. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Cool-mania.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Cool-mania.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.


ZAŁĄCZNIK nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
Media Leaders s.r.o.  
Dlha 4
97405 Bańska Bystrzyca
Słowacja

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Media Leaders s.r.o.  
Dlha 4
97405 Bańska Bystrzyca
Słowacja
[email protected]


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................
 


Regulamin zakupów obowiązujący do 01.01.2015 r.

Cool-mania.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Cool-mania.pl, prowadzony przez Media Leaders s.r.o., Dlha 4, 97405 Bańska Bystrzyca, Słowacja, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st. Bańska Bystrzyca w Bańska Bystrzyca, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 46406999,  NIP: SK2023368787, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym [email protected].   


1. Media Leaders s.r.o. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie Cool-mania.pl.

2. Wszystkie produkty dostępne w Cool-mania.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Cool-mania.pl są cenami zawierają podatek VAT. Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

4. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na stronach internetowych Cool-mania.pl. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w Cenniku Transportu wskazanym w Agito.pl w zakładce Koszty i sposoby dostawy.

5. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Cool-mania.pl, Media Leaders s.r.o. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

6. Możliwe są następujące formy płatności:

o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Cool-mania.pl, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

o Kartą płatniczą  - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez WebPay (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji. Zamówiony towar zostanie wysłany Pocztą Międzynarodową w postaci przesyłki pierwszej klasy, czyli dostarczanej na cały świat. Paczka jest dostarczana zwykle w przeciągu 3 dni roboczych (czas oczekiwania może się różnić w zależności od kraju dostawy).

Płatność gotówką przy odbiorze - Wysyłamy towar po otrzymaniu płatności za pośrednictwem karty kredytowej Przez kuriera DPD. Paczka jest dostarczana zwykle w przeciągu 2-3 dni roboczych.

8. Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas wysyłki zamówienia. Informuje on ile dni roboczych upływa zazwyczaj od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i jego wysyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Media Leaders s.r.o. kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji zamówienia przez Klienta Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Media Leaders s.r.o..

9. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Cool-mania.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Media Leaders s.r.o. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową.

10. Media Leaders s.r.o. odpowiada za niezgodność produktu z umową na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, odpowiedzialność Media Leaders s.r.o. z tytułu rękojmi, na podstawie art. art. 558 § 1  Kodeksu cywilnego, jest wyłączona.

11. W przypadku niezgodności produktu z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Media Leaders s.r.o..

12. Klient ma prawo żądać doprowadzenia produktu nabytego w Cool-mania.pl, a niezgodnego z umową, do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Media Leadsers s.r.o. nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

13. Media Leaders s.r.o. ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności produktu z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Media Leaders s.r.o. Jeżeli w ciągu 14 dni Media Leaders s.r.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. Jeżeli nie jesteś konsumentem, że towary zostały zakupione w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej (co robi wprowadzenie na fakturze ID), prawo odstąpienia nie powstają, bo prawo nie przewiduje tej opcji. Podmioty, które nie spełniają definicji konsumenta określonej w przepisach. §2. a) Prawo UE / Republika Słowacka.

16. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

17. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Cool-mania.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu cool-mania.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

18. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego Cool-mania.pl w związku z zakupami jest dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.